Návod na vykonanie skúšky aerodynamickej voľnej plochy ZODT


V časti Tlačivá/pokyny nájdete návod na vykonanie skúšky aerodynamickej voľnej plochy ZODT. Tento dokument obsahuje skúsenosti skúšobného laboratória ohľadom vplyvu konštrukcie výrobku na konečný výsledok skúšky. Pravidlá sú samozrejme formulované všeobecne a tak, aby sme ako laboratórium zachovali nestrannosť a mlčanlivosť. Veríme, že vám takto pomôžeme sa lepšie zorientovať v problematike a pripraviť výrobok na skúšku.


27. september 2022 - 2:50