Vážení obchodní partneri,


v mene celého tímu FIRES, s.r.o. by sme sa Vám chceli poďakovať za Vašu spoluprácu v roku 2022, za Vašu dôveru a výber nášho skúšobného laboratória, certifikačného orgánu na výrobky a/alebo oddelenia technického posudzovania pri plnení Vašich potrieb súvisiacich s umiestnením Vášho výrobku na trh.

Aj vďaka Vašej priazni sme schopní zabezpečiť Vám potrebné skúšky na Vašom výrobku za pomoci nášho kvalifikovaného personálu a s využitím spoľahlivých a moderných skúšobných zariadení. Zároveň myslíme aj na inovácie, rozsah poskytovaných služieb podľa Vašich potrieb tak, aby sme Vám poskytli čo najlepšiu službu, ale tiež na Váš komfort počas pobytu v našich priestoroch. V roku 2022 sa nám úspešne podarilo skolaudovať novostavbu budúceho laboratória pre skúšky reakcie na oheň a malého plameňa, ktoré vykonávame podľa noriem EN 13823 a EN ISO 11925-2. Nové priestory laboratória pre tieto akreditované skúšky plánujeme otvoriť v prvej polovici roku 2023 a veríme, že aj to prispeje k zvýšeniu štandardu nami poskytovaných služieb.

Sektoru skúšobníctva požiarnej odolnosti stavebných výrobkov sa súčasná energetická kríza neobyčajne dotýka, keďže skúšky požiarnej odolnosti, ale napríklad aj skúšky aerodynamickej voľnej plochy ZODT sú energeticky náročné. Aj keď naša firma už niekoľko rokov využíva fotovoltické panely na výrobu elektrickej energie a aktuálne sme zaviedli aj viaceré zásahy na úsporu energie počas bežnej prevádzky firmy, v nastávajúcej dobe sa nám napriek týmto snahám rapídne zvyšujú náklady najmä na chod laboratória. Vzhľadom na nevyhnutnosť plnenia podmienok noriem počas skúšok, v tomto prípade nie je možné vykonať žiadne úsporné opatrenia. Pre rok 2023 sme práve z tohto dôvodu pristúpili k zmene cien za vybrané skúšky, avšak ubezpečujeme Vás, že zvýšenie našich cien je primerané rastu našich nákladov a netýka sa tých našich služieb, ktoré nie sú tak zásadne viazané na spotrebu energií. Veríme, že nám aj naďalej zachováte Vašu priazeň a budeme vďační za každú príležitosť s Vami spolupracovať aj v nasledujúcom období.

Zároveň by sme Vás radi povzbudili k vyplneniu dotazníka spokojnosti na našej web stránke alebo ku komunikácii s našimi vedúcimi a odbornými pracovníkmi v prípade akýchkoľvek Vašich otázok alebo podnetov. Vašu spätnú väzbu si ceníme a budeme sa ňou radi zaoberať. Do roku 2023 Vám v mene celého nášho kolektívu prajeme pevné zdravie, pocit bezpečia a pokoja a tiež veľa pracovných aj osobných úspechov!

Miroslava Rákociová, generálna riaditeľka     a      Štefan Rástocký, prevádzkový riaditeľ


6. december 2022 - 6:09