o nás

Sme notifikovaná a autorizovaná inštitúcia na výkon certifikačných a skúšobných služieb pri posudzovaní a overovaní nemennosti parametrov stavebných výrobkov so zameraním na požiarnu bezpečnosť stavebných výrobkov. Zároveň sme autorizovaná inštitúcia na technické posudzovanie a orgán technického posudzovania (TAB) – člen EOTA, ktorá je oprávnená vydávať národné resp. európske technické posúdenia (ETA) pre vybrané stavebné výrobky.

Platnosť našich služieb rozširujeme na stále väčší okruh krajín a tým uľahčujeme našim klientom prístup na nové trhy. Rýchlosťou a komplexnosťou ponúkaných služieb spĺňame individuálne požiadavky našich klientov. Kvalifikovaným a nestranným skúšaním a hodnotením chránime životy, zdravie a  majetok konečných spotrebiteľov hodnotených výrobkov a procesov.

Vedenie spoločnosti FIRES, s.r.o. sa zaväzuje plniť všetky podmienky akreditačných kritérií v súlade s požiadavkami STN EN ISO/IEC 17025 a STN EN ISO/IEC 17065, hlavne nezávislosť, nestrannosť a vierohodnosť skúšania a posudzovania a overovania nemennosti parametrov.

naše služby


skúšobné laboratórium

Skúšanie požiarnej odolnosti stavebných výrobkov

Skúšky požiarnej odolnosti vykonávame v skúšobných komorách spĺňajúcich všetky parametre noriem EN (zvislá komora 3 m x 3 m, Zvislá komora 5 m x 5 m, dve vodorovné komory 3 m x 4 m). Vykonávame aj skúšky tesnosti dverí proti prieniku dymu (komora 3 m x 3 m.) Sme schopní vykonať plný rozsah skúšania požiarnej odolnosti vodorovných a zvislých konštrukcií, nosných aj nenosných, prevádzkových inštalácií, ochrán nosných stavebných konštrukcií a zariadení na odvod tepla a splodín horenia podľa aktuálneho stavu vydaných aj pripravovaných európskych noriem a  vybraných národných noriem (DIN 4102-12 - skúšky integrity elektrických káblových systémov, BS 476-20, BS 476-21 – zisťovanie požiarnej odolnosti prvkov konštrukcií pre oceľové prvky chránené požiarnou ochranou v rozsahu EN 13381-4 a EN 13381-8, BS 476-22 – zisťovanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov konštrukcií v rozsahu EN 1364-1 a BS 476-24 – zisťovanie požiarnej odolnosti vetracích potrubí v rozsahu EN 1366-1). Pri skúšaní využívame aktuálne normy na  rozšírenú aplikáciu (EXAP) a dokumenty FSG (skupina notifikovaných osôb) a EGOLF s doplnkovými požiadavkami a meraniami tak, aby sa výsledky dali aplikovať na čo najširší rozsah variant výrobku podľa pravidiel priamej a rozšírenej aplikácie.

Skúšanie aerodynamickej účinnosti (aerodynamickej voľnej plochy) zariadení na odvod tepla a splodín horenia

Hodnotenie aerodynamickej voľnej plochy vykonávame na základe skúšok výrobkov alebo modelov výrobkov v aerodynamickom tuneli. V prípade záujmu vyrobíme potrebné modely výrobkov na  základe výkresov od výrobcu.

Skúšanie reakcie na oheň pre všetky Eurotriedy (od A1 po F)

Vykonávame skúšky na zatriedenie do Eurotried podľa EN 13501-1, skúšky šírenia požiaru strešným plášťom na zatriedenie podľa EN 13501-5 (metóda t1 a t4).

Skúšanie fyzikálnych a mechanických vlastností

Fyzikálne skúšky vykonávame v skúšobnej komore rozmeru 4 m x 3 m, ktorú je možné otáčať o 360°. Vykonávame mechanické skúšky dverí požadované pre posúdenie a overenie nemennosti parametrov (skúšky cyklického otvárania a zatvárania, skúšky nárazu mäkkým alebo tvrdým telesom, skúšky ovládacích síl), fyzikálne skúšky (prievzdušnosť, vodotesnosť, odolnosť proti vetru) a  skúšky odolnosti proti vlámaniu.

Mechanické skúšky dverí vykonávame v samostatnom skúšobnom ráme alebo na vzorke zabudovanej do podpornej konštrukcie pre skúšku požiarnej odolnosti. Mechanické skúšky zariadení na odvod dymu a tepla (ZODT) vrátane skúšky zaťaženia vetrom (WL), snehom (SL), cyklického otvárania a zatvárania (Re) a skúšanie vplyvu nízkej teploty (T). Vykonávame aj mechanické a fyzikálne skúšky plastových svetlíkov.

Klasifikácie

Vydávame Protokoly o klasifikácii pre skúšané výrobky s definíciou priamej (DIAP) alebo rozšírenej aplikácie (EXAP), vhodné pre použitie na výrobky označované CE značkou. Vydávame aj Stanoviská s klasifikáciou vhodné pre overovanie nemennosti parametrov podľa národných predpisov.

Zoznam skúšobných metód

Zobraziť pdf
Certifikačný orgán na výrobky

Certifikácia stavebných výrobkov podľa Zákona č. 133/2013 Z. z. alebo podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 305/2011

Medzi naše najvýznamnejšie služby patrí posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov s  platnosťou na Slovensku ako aj v harmonizovanej oblasti (značenie CE) požiarnej odolnosti a  reakcie na oheň s platnosťou pre územie EÚ. Vykonávame certifikáciu strešných okien a strešných svetlíkov, dverí a brán, okien, systémov zavesených podhľadov na stropy v interiéri a exteriéri, výrobkov na ochranu pred požiarom alebo zlepšenie požiarnej odolnosti – najmä náterov, povlakov, obloženia, požiarnych klapiek, požiarnych upchávok v  stenách a stropoch pri prestupe káblov a potrubí, tesnení lineárnych stykov, ventilačných systémov na odvod tepla a dymu alebo ich komponentov – dymových zábran, dymových klapiek, vetracích potrubí, ventilačných jednotiek na prirodzený a nútený odvod dymu a tepla.

Dobrovoľná certifikácia s platnosťou pre Dubaj

Certifikačný orgán na výrobky poskytuje aj dobrovoľnú certifikáciu s platnosťou pre Dubaj, čo je postup posudzovania parametrov a postup overovania zhody systému riadenia výroby podľa požiadaviek zákazníka, pričom môže byť použitá technická špecifikácia alebo aj kombinácia technických špecifikácií. V tomto prípade sa však nejedná o certifikáciu podľa Zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., ani Nariadenia CPR.

Autorizovaná osoba na technické posudzovanie/Orgán technického posudzovania (TAB)

Sme oprávnení vydať SK technické posúdenie alebo Európske technické posúdenie (ETA) pre výrobky, pre ktoré neexistuje hEN ani určená norma.

Technické posúdenie je zdokumentované posúdenie parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (vyjadrených číselne v úrovniach, limitnými hodnotami v triedach alebo ich opisom) z hľadiska ich vplyvu na najmenej jednu základnú požiadavku na stavby.

SK technické posúdenie sa vydáva, ak pre výrobok, ktorý má výrobca uviesť na domáci trh, neexistuje hEN, ETA ani určená norma. SK technické posúdenie sa vydáva v štátnom jazyku. Európske technické posúdenie (ETA) je v súlade s príslušným európskym hodnotiacim dokumentom (EAD).

členstvá


Na dobrovoľnej alebo právnej báze sme členmi nasledujúcich medzinárodných združení:

EGOLF (Asociácia európskych skúšobní zameraných na požiarne vlastnosti stavebných výrobkov)

FSG (označovaná aj GNB SH02) Skupina notifikovaných osôb – horizontálna skupina zameraná na požiarne vlastnosti stavebných výrobkov

CEN/TC127 Technická komisia zameraná na EN normy v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb, rovnako sme členom jej pracovných skupín (napríklad WG1, WG2, WG3 atď.)

ÚNMS SR TK17 Požiarna bezpečnosť stavieb (Technická komisia pri ÚNMS SR)

ÚNMS SR TK119 Skúšanie požiarnych vlastností výrobkov (Technická komisia pri ÚNMS SR)

UNMS TK 96 Otvorové výplne a ľahké obvodové plášte

Od vzniku spoločnosti po súčasnosť


Spoločnosť bola založená v r. 1995 a počas svojej histórie dosiahla medzinárodné uznanie.

V súčasnosti poskytuje komplexné služby v oblasti skúšania a certifikácie stavebných výrobkov pre významných klientov zo strednej Európy, EÚ, a aj pre klientov z krajín mimo EÚ.

 • 1993

  Založenie skúšobného laboratória na požiarnu odolnosť v spoločnosti Batys (výrobca požiarnych dverí) – 2 m x 2 m zvislá skúšobná komora.

 • 1994

  Zväčšenie skúšobnej pece na 3 m x 3 m, inštalácia vzorky v skúšobných rámoch. Prvá veľká objednávka (Promat), 63 vydaných protokolov o skúškach.

 • 1995

  Založenie FIRES, s.r.o. ako nezávislej spoločnosti, šesť zamestnancov.

 • 1996

  Prvá akreditácia na skúšanie (SNAS).

 • 1997

  Rozšírenie činnosti skúšobného laboratória o skúšky prevádzkových inštalácií. Prvé oprávnenie na certifikáciu výrobkov (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky).

 • 1998

  Oprávnenie na certifikáciu, inšpekcie a skúšanie podľa zákona o stavebných výrobkoch (národná verzia Smernice o stavebných výrobkoch CPD). Rozšírenie činnosti skúšobného laboratória o skúšky požiarnej odolnosti horizontálnych konštrukcií (3 m x 4 m skúšobná komora).

 • 1999

  Rozšírenie činnosti skúšobného laboratória o skúšanie tesnosti proti prieniku dymu dverí. Rozšírenie činnosti skúšobného laboratória o skúšanie základných mechanických vlastností dverí. Členstvo EGOLF schválené pre oblasť požiarnej odolnosti.

 • 2000

  Prvá akreditácia na certifikáciu výrobkov (SNAS). Akreditácia na skúšanie udelená poľským národným akreditačným orgánom (PCA). Rozšírenie činnosti skúšobného laboratória o skúšky reakcie na oheň podľa národných predpisov. Vybudovaná komora na kondicionovanie veľkorozmerových vzoriek.

 • 2001

  Začiatok vydávania klasifikácií založených na rozšírenej aplikácii výsledkov skúšok. Akreditácia na skúšanie udelená českým inštitútom pre akreditáciu (CIA). Automatizácia skúšobných zariadení (skúšky požiarnej odolnosti a mechanické skúšky). Zavedenie európskych noriem na skúšanie požiarnej odolnosti do systému slovenských technických noriem.

 • 2002

  Rozšírenie činnosti skúšobného laboratória o fyzikálne skúšky dverí a okien a o skúšky odolnosti proti vlámaniu

 • 2003

  Rozsah klasifikácií rozšírený o klasifikácie v súlade s európskym klasifikačným systémom.

 • 2004

  Notifikácia na CE certifikáciu výrobkov. Dokončená výstavba novej administratívnej budovy. Rozšírenie činnosti skúšobného laboratória o skúšky reakcie na oheň (Eurotriedy).

 • 2005

  Spustenie činnosti v novej hale na vykonávanie mechanických skúšok. Uvedenie do prevádzky druhej horizontálnej skúšobnej komory 3 m x 4 m.

 • 2006

  Predĺženie haly na skúšanie požiarnej odolnosti – rozšírenie priestoru na prípravu a inštaláciu vzoriek do skúšobných rámov.

 • 2009

  Rozšírenie činnosti skúšobného laboratória o skúšky aerodynamickej voľnej plochy zariadení na odvod tepla a splodín horenia.

 • 2010

  Spustenie činnosti v novej hale na vykonávanie skúšok aerodynamickej voľnej plochy. Rozšírenie činnosti skúšobného laboratória o skúšky požiarnej odolnosti vertikálnych konštrukcií v skúšobnej komore s rozmermi otvoru 5 m x 5 m.

 • 2012

  Otvorenie Domčeka pri FIRES-e – ubytovacie zariadenie pre návštevníkov FIRES, s.r.o.

 • 2013

  Otvorenie Gašperovho mlyna – reštauračné služby a ubytovanie, prevádzka FIRES, s.r.o.

 • 2015

  FIRES, s.r.o. zapísaný v zozname certifikačných a skúšobných inštitúcií uznávaných v Spojených arabských emirátoch. FIRES, s.r.o. vymenovaný ako Orgán technického posudzovania (TAB).

 • 2016

  Začiatok výstavby novej haly č. 3

 • 2017

  Začiatok výstavby novej haly č. 4